Proiecte de hotărâre și ordinea de zi

 

 

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum și atribuțiile specifice postului de administrator public al Municipiului Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere
 3.   Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2018
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 30 noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019
 5.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului, zona PT 22
 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare
 7.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțate din bugetul, pe anul 2018
 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarealocurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

 9. SUPLIMENTAR

 10.   Proiect privind privind încheierea unui contract de colaborare

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă ( POCA)
 2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între municipiul Roman, Județul Neamț din România și orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate
 6.   Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Roman pentru a negocia şi semna acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului , precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă
 7.   Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 8.   Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Centrul Diecezan „Caritas” Iași
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Caritas Bacău
 11.   Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Roman şi a directorului D.A.P.I.P. pentru a negocia şi semna contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum şi actele adiţionale ale contractului colectiv de muncă
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 13.   Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale
 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 16.   Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

 17. SUPLIMENTAR

 18.   Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 19.   Proiect privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 20.   Proiect privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară„Pacea”

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere
 2.   Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 205/27.09.2018
 3.   Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 220/2018
 4.   Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al UAT Roman a utilităților și amenajării terenului pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judetul Neamț municipiul Roman, str. Moldovei, f.n., etapa III-I, specialiști în sănătate”

 5. SUPLIMENTAR

 6.   Proiect privind privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării unui transport gratuit
 5.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat
 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile
 10.   Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea comunei Gâdinţi asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 11.   Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. şi S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. supra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 13.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018
 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 16.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018

 17. SUPLIMENTAR

 18.   Proiect privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț
 19.   Proiect privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman actualizat
 20.   Proiect privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES
 21.   Proiect privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 22.   Proiect privind înfiinţarea Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 23.   Proiect privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum si a listei de investitii de la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2018
 24.   Proiect privind aprobarea vânzării unui imobil
 25.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 26.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN"
 27.   Proiect privind plata unor despăgubiri

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015
 2.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioar
 3.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces din atrada Stefan cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman”
 5.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții a bugetului local pe anul 2018
 6.   Proiect de hotărâre privind renunțarea la un drept de administrare
 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări pentru S.M.U. Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investiției „Amenajare acces prin intersecție cu sens giratoriu în strada Mihai Viteazu și pilon publicitar, pentru obiectivul Retail Park Roman”
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor

 5. SUPLIMENTAR

    Expunere de motive suplimentarâ la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018
 6.   Proiect de HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ŞI DOTARE A CORPULUI B ŞI A SĂLII DE SPORT - ŞCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞI REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREŞ DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 7.   Proiect de hotărâre DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAŢIE SOCIALĂ PENTRU POPULAŢIA CARTIERULUI URBAN DEFAVORIZAT "ZONA FABRICII", REABILITAREA STRĂZII FABRICII ŞI CONSTRUIRE CĂI DE ACCES LA LOCUINŢELE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL ROMAN"
 8.   Proiect de hotărâre DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MULTICULTURAL "UNIREA", REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR ŞI CĂILOR DE ACCES ÎN MUNICIPIUL ROMAN"
 9.   Proiect de hotărâre HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 128/2018
 2.   Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței unor comisii
 4.   Proiect de hotărâre privind plata unor despăgubiri
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui acord de parteneriat
 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 7.   Proiect de hotărâre privind privind revocarea unei hotărâri
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 24 - 26 august 2018
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea Târgului de carte Libris, la Roman, în perioada 14 - 20 august 2018, în incinta Parcului Municipal Roman
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ( POCA
 11.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, în data de 12 august 2018, la Roman
 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 16.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018

 17. SUPLIMENTAR

    suplimentar punctului 11
 18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ
 19.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții:
  "Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului", jud. Neamț
 4.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:
  ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman "
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii:
  ”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț
 6.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare
 2.   Proiect de hotărâre DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE PREŞCOLARĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 5.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat PublicRoman
 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei, a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA al Primariei Roman, conform garanției acceptate din oferta nr. NT/B/6215 data 08.05.2018
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 10.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte
 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, în perioada 6-8 iulie 2018
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018
 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare

 16. SUPLIMENTAR

 17.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 18.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman
 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre a documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 2.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:
  "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU - ŞCOALA SERGIU CELIBIDACHE DIN MUNICIPIUL ROMAN"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 2.   Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 3.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

 4. SUPLIMENTAR

    Anexa nr. 1 modificata de la punctul 2
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2.   Proiect de hotărâre privind MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 27.04.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 3.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei precum și a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009
 2.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea consumului total lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman
 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț
 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrația Pieţelor, Bazar, Obor
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2018”, în perioada 28.07.2018 - 06.08.2018
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Roman
 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general
 17.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții , a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018

 18. SUPLIMENTAR


    Suplimentar punctului 13
 19.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere
 20.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
 21.   INFORMARE cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 5.   Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii finantate din bugetul local, pe anul 2018

 6. SUPLIMENTAR


 7.   Proiect de hotărâre DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (CORP B, SALĂ DE SPORT ŞI CORP ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 8.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
 5.   Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri
 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 7.   Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 9.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile
 11.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Roman
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 13.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii, a listei de studii si proiecte finantate din bugetul local si a listei de investitii la S.M .U . Roman pe anul 2018
 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
 15.   Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 12-13 mai 2018

 16. SUPLIMENTAR


    suplimentar la punctul 13
 17.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 18.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10I, COMPONENTA 1, PROGRAMUL “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”,
 19.   Proiect de hotărâre privind vânzarea unor autospeciale (gunoiere)
 20.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018

 

 

Descărcare materiale de ședință