Informații publice care se comunică din oficiu

 

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Roman
  1.   Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
  2.  

  3.   Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare;
  4.  

  5.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  6.  

  7.   Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
  8.  

  9.   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  10.  

  11.   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
  12.  

  13.   Legea 571/2003, privind Codul fiscal MC;
  14.  

  15.   Legea 53/2003, Codul Muncii Rep.
  16.  

 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Municipiului Roman
  •   Organigrama instituției - aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local;
  •   Regulamentul de organizare și funcționare - aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local;
  • Programul de funcţionare:
   • de Luni pâna Joi, între orele: 08-16,30
   • Vineri, între orele: 08.00 - 14.00
  • Program de audiențe
   • Primar, dl. Lucian Ovidiu Micu I și a III a joi din lună
   • Viceprimar, d-na Roxana Iorga a II a și a IV a joi din lună
   • Secretar, dl Gheorghe Carnariu a II a și a IV a miercuri din lună
   • Înscrieri se fac în fiecare luni, începând cu ora 9,30 la Biroul Unic
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Roman și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public
  • Conducerea Primariei Municipiului Roman
   • dl. Lucian Ovidiu Micu - Primar
   • dl. Roxana Iorga - Viceprimar
   • dl. Gheorghe Carnariu - Secretarul Municipiului Roman
  • Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Ana Alina Apăvăloaie – inspector Compartiment Relații Publice
 4. Coordonatele de contact
  • Denumire: Primăria Municipiului Roman
  • Sediul: Roman, Piața Roman-Vodă Nr.1
  • Telefon: 0233.741.119
  • Compariment Relații Publice - Registratură – int 139 și 136, fax: 0233.741.604
  • E-mail primar@primariaroman.ro
  • Site : www.primariaroman.ro
 5. Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil se pot consulta la sediul instituției
 6. Programele și strategiile proprii:   Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public
  • Hotărâri ale Consiliului Local;
  • Dispoziții cu caracter normativ;
  • Rapoarte anuale de activitate;
  • Listă consilieri locali;
  • Declarații de avere, declarații de interese;
  • Lista autorizații de construire emise;
  • Lista PUD-uri aprobate;
  • Lista cu solicitanții de locuințe ANL aprobată prin HCL;
  • Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
  • Informații despre orașe înfrățite și cetățeni de onoare;
  • Informații despre entități în coordonare și subordonare;
  • Facilități pentru investitori;
  • Calendar evenimente;
  • Comunicate de presă;
  • Listă link-uri utile;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:
  • dispoziții ale primarului ;
  • proiecte de hotărâri ;
  • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare ;
  • note de discuții
  • referate de aprobare ;
  • fișe de audiență ;
  • protocoale ;
  • rapoarte ;
  • studii ;
  • analize ;
  • prognoze ;
  • proiecte de strategii ;
  • scrisori sau adrese ;
  • materiale de specialitate ;
  • fișe de proiect ;
  • contracte de achizitie publică ;
  • procese-verbale ;
  • adrese ;
  • avize ;
  • planuri urbanistice de detaliu sau zonale ;
  • planul urbanistic general ;
  • certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare ;
  • autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare ;
  • autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj ;
  • date de cadastru ;
  • date de stare civilă ;
 9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate - sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:
  • reclamația administrativă - se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice ;
  • plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
  •   extras din Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 10.  

 11. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001

 12. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003