Proiecte de hotărâre și ordinea de zi

 

 

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 2.   HCL privind validarea unui mandat de consilier
 3.   HCL privind modificarea componenţei unor comisii
 4.   HCL privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2016
 5.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 6.   HCL privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 7.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 8.   HCL privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2016

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2017
 2.   HCL privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 3.   HCL privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 4.   HCL privind aprobarea închirierii unui teren
 5.   HCL privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. în scopul realizării sensului giratoriu la intersecția bd. Nicolae Bălcescu cu Artera Roman Vest
 6.   HCL privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 254/22.12.2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 7.   HCL privind modificarea bugetului local pe anul 2017
 8.   HCL privind aprobarea închirieii unor căsuțe cu destinația de spaţiu comercial din incinta Complexului Sportiv şi de Agrement „MOLDOVA
 9.   HCL privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
 10.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 30/28.02.2017
 2.   HCL privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
 3.   HCL privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman
 4.   HCL privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu SC Municipal Locato Serv SA Roman
 5.   HCL privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman
 6.   HCL privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 7.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 8.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 25/25.03.2004 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții
 9.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 10.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor proprietate privată a municipiului Roman
 11.   HCL privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016
 12.   HCL privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2017 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 13.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 14.   HCL privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM” Roman
 15.   HCL privind aprobarea concesionării unor terenuri
 16.   HCL privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 17.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 18.   HCL privind aprobarea închirierii unui imobil
 19.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 103/31.07.2014 privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza Municipiului Roman
 20.   HCL privind aprobarea vânzării unui teren
 21.   HCL privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza legii nr. 350/2005
 22.   HCL privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman
 23.   HCL privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 24.   HCL privind completarea anexei 1 la HCL 219 din 19.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 25.   HCL privind aprobarea organizării FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE și încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
 26.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 27.   HCL privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri
 28.  

  SUPLIMENTAR

   

 29.   HCL privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 30.   HCL privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2017, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 31.   HCL privind înfiinţarea Serviciului Public „Grădina Zoologică Roman” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 32.   Informare Direcția de Asistență Socială

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a __managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2.   HCL privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop
 3.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman»
 4.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman»
 5.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 6.  

  SUPLIMENTAR

   

 7.   HCL privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 2.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi
 3.   HCL privind aprobarea aplicării UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/ 2017
 4.   HCL privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)
 5.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 177/09.11.2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 6.   HCL privind punerea la dispoziție a două spații medicale în vederea funcționării centrelor de permanență
 7.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 8.   HCL privind aprobarea alipirii unor terenuri
 9.   HCL privind aprobarea vânzării unor imobile
 10.   HCL privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 11.   HCL privind completarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea compensării
 12.   HCL privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 13.   HCL privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere
 14.   HCL privind modificarea Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin H.C.L. nr. 118/2009
 15.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 3/13.01.2011 privind aprobarea închirierii terenurilor agricole
 16.   HCL privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 229/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017
 17.   HCL privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacău
 18.   INFORMARE cu privire la raportul întocmit de Curtea de Conturi a României „Auditul performanţei achizițiilor publice în UAT Municipiul Roman”
 19.   Raport de activitate pe anul 2016 al Primarului Municipiului Roman, Laurenţiu Dan LEOREANU
 20.   Raport de activitate pentru perioada 2008 - 2016 al Primarului Municipiului Roman, Laurenţiu Dan LEOREANU
 21.  

  SUPLIMENTAR

   

 22.   HCL privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune
 23.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018
 2.   HCL privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 3.   HCL privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 4.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 5.   HCL privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, Roman, judeţul Neamț”
 6.   HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul: „Modernizare ansamblu de străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
 7.   HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie: „Canalizare menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale şi canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale din Municipiul Roman, judeţul Neamţ”

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 2.   HCL privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local
 3.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind modificarea componenței unor comisii
 4.   HCL privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 5.   HCL privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 6.   HCL privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 7.   HCL privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 8.   HCL privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman
 9.   HCL de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local
 10.   HCL privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 11.   HCL privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 238 din 17.11.2016 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectelor „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în perioada 17.12.2016-07.01.2017 și „PATINOARUL” în perioada 17.12.2016 - 28.02.2017
 12.   HCL privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman
 13.   HCL privind numirea ca agent de inundații a Şefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
 14.   HCL privind aprobarea modificării, prin act adițional, a unui contract de concesiune
 15.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia DN2(E85) cu strada Plopilor, Municipiul Roman”
 16.   HCL privind aprobarea tarifului pentru transportul deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din Municipiul Roman la Depozitul Conform Girov CORECTAT
 17.   HCL privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2017
 18.   Erată privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în materialele ședinței de Consiliu Local convocată pentru data de 26.01.2017
    Dispoziția privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Dispoziției nr. 77/20.01.2017 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Informare încetare mandat primar
 2.   HCL privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016

 

 

Descărcare materiale de ședință