Proiecte de hotărâre și ordinea de zi

 

 

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții:
  "Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului", jud. Neamț
 4.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:
  ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman "
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii:
  ”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț
 6.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare
 2.   Proiect de hotărâre DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE PREŞCOLARĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 5.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat PublicRoman
 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei, a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA al Primariei Roman, conform garanției acceptate din oferta nr. NT/B/6215 data 08.05.2018
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 10.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte
 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, în perioada 6-8 iulie 2018
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018
 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare

 16. SUPLIMENTAR

 17.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 18.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman
 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre a documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 2.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:
  "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU - ŞCOALA SERGIU CELIBIDACHE DIN MUNICIPIUL ROMAN"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 2.   Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
 3.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

 4. SUPLIMENTAR

    Anexa nr. 1 modificata de la punctul 2
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2.   Proiect de hotărâre privind MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 27.04.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 3.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei precum și a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009
 2.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea consumului total lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman
 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț
 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrația Pieţelor, Bazar, Obor
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2018”, în perioada 28.07.2018 - 06.08.2018
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Roman
 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general
 17.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții , a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018

 18. SUPLIMENTAR


    Suplimentar punctului 13
 19.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere
 20.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
 21.   INFORMARE cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 5.   Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii finantate din bugetul local, pe anul 2018

 6. SUPLIMENTAR


 7.   Proiect de hotărâre DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
  "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (CORP B, SALĂ DE SPORT ŞI CORP ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN"
 8.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
 5.   Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri
 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 7.   Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 9.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile
 11.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Roman
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 13.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii, a listei de studii si proiecte finantate din bugetul local si a listei de investitii la S.M .U . Roman pe anul 2018
 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
 15.   Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 12-13 mai 2018

 16. SUPLIMENTAR


    suplimentar la punctul 13
 17.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 18.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10I, COMPONENTA 1, PROGRAMUL “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”,
 19.   Proiect de hotărâre privind vânzarea unor autospeciale (gunoiere)
 20.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 30/2014 privind modificarea unor contracte
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2017
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017
 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice cu strigare pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în administrarea Club Sportiv Municipal Roman
 13.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 14.   INFORMARE Referitor: Participarea la cea de-a zecea ceremonie a Convenției Primarilor, 21- 22 februarie 2018
 15.   INFORMARE Referitor: participare la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din România, în Republica Estonia și Olanda, în perioada 4-10 martie 2018

 16. SUPLIMENTAR


    DISPOZIŢIA Nr. 275 din 27.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției nr. 265 din 22.03.2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
    Anexa de la punctul 7, forma nouă
 17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2018, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 18.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/2018, privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț
 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare
 20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei Municipiului Roman
 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț
 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a clădirii centrului multicultural «UNIREA» al Municipiului Roman", jud. Neamț
 23.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Strada Smirodava, nr. 28", jud. Neamț
 24.   Anexa de la punctul 13, forma nouă
 25.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în cartierul Petru Rareș, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 26.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 27.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program normal, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 28.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: : „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program prelungit "MUGURI DE LUMINA", Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si dotare scoala gimnazială "VASILE ALECSANDRI" - Corp B, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 31.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Clădire str. Veronica Micle nr. 21 – Centru cultural comunitar, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltare parcări de reședință, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 33.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: : „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 34.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui drept de administrare
 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea gaze naturale, Municipiul Roman”, Jud. Neamț
 36.   Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut
 37.   Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în Municipiul Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 3.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2018

 4. SUPLIMENTAR


 5.   Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice , a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 5.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018

 6. SUPLIMENTAR


 7.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri
 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 4.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 8.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018

 9. SUPLIMENTAR


 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman
 11.   RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ROMAN PE ANUL 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN"

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
  Modificat conform ERATEI nr. 3205 din 19.02.2018 
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III
 3.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman pentru anul 2018
 6.   Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 19 /2018
 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor
 11.   Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018
 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii

 13. SUPLIMENTAR


 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 2.   Proiect de hotărâre privind privind alocarea unei sume din bugetul local
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman
 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 8.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2018
 11.   Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local (navetă medici)
 12.   Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman
 14.   Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile
 15.   Proiect de hotărâre privind revocarea unei hotărâri
 16.   Proiect de hotărâre privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”
 17.   Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator
 18.   Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017

 19. SUPLIMENTAR


 20.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2018-2019

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Adăpost de Noapte ”Casa Speranței” aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 2.   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 3.   Hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 4.   Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman
 5.   Hotărâre privind respingerea unei solicitări
 6.   Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii
 7.   Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
 8.   Hotărâre privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilui Roman
 9.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 10.   Hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 11.   Hotărâre privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri

 12. SUPLIMENTAR


 13.   privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului , serviciile publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local pentru anul 2018
 14.   privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul colectiv de muncă nr. 19750/28.10.2016 al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică
 15.   privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă nr. 19749/28.10.2016 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului de lucru al consiliului local şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică
 16.   privind alocarea unei sume din bugetul local
 17.   privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă nr. 818/28.10.2016 al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman
 18.   privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”
 19.   privind gestiunea Serviciului Public „Reparatia si intretinerea străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier” din Municipiul Roman
 20.   privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 21.   Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2017
 22.   privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazinului de Înot din municipiul Roman
 23.   pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 24.   privind modificarea H.C.L. 234/31.10.2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018
 25.   privind rectificarea bugetului local consolidat , a listei de investiții finantate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 2.   HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială Neamț și darea în administrare a unor terenuri
 3.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listelor de investiții și a listei de studii și proiecte finantate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

 4. SUPLIMENTAR


 5.   RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
 2.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 3.   Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Neamț CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

 

 

Descărcare materiale de ședință

  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind pentru modificarea anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 234/31.10.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 2.   Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 58/30.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 3.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 4.   Hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea activităților specifice lunii decembrie
 5.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 252/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 6.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 7.   Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 8.   Hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și cladirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 9.   Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare.
 10.   Hotărâre privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman
 11.   Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România ce revine Municipiului Roman pentru anul 2018
 12.   Hotărâre privind respingerea unei cereri de cumpărare a unei locuințe
 13.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI MULTICULTURAL “UNIREA”AL MUNICIPIULUI ROMAN”

 14. SUPLIMENTAR


 15.   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local consolidat , a listelor de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
  •   EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat , a listelor de investiții și a listei de studii și proiecte finantate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 2.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 2.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman
 2.   Hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 3.   Hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
 4.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile
 5.   Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren
 6.   Hotărâre privind stabilirea destinaţiei locuinţelor situate în str. Fabricii
 7.   Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman, serviciile publice de interes local subordonate fără personalitate juridică şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman pentru anul 2018
 8.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 9.   Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
 10.   Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 11.   Hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2018 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 12.   Hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat
 13.   Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 1 decembrie 2017–28 februarie 2018
 14.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei obiectivelor de investitii a S.M.U.R. Roman și D.A.S. pe anul 2017
 15.   Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale
 16.   Hotărâre privind modificarea 147 din 27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman
 17.  

  SUPLIMENTAR

   

    Anexa 1 MODIFICATĂ la Hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
    Raportul de specialitate Suplimentar + Anexa nr.3 (modificată) + Anexa nr.4 (suplimentară) la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 18.   Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
 19.  

  SUPLIMENTAR 2

   

 20.   Hotărâre privind aprobarea consumului total anual de carburant pentru unele autoturisme

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre de aprobare a documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”
 2.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 2.   Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Roman la obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 3.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 4.  

  SUPLIMENTAR

   

    Suplimentar la hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (FAZA DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Multicultural “Unirea” al municipiului Roman”
 2.   Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28”
 3.   Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
 4.   Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu și I.L. Caragiale, și Canalizare pluviala str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crișan și I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 5.   Hotărâre privind abrogarea unei hotărâri

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcţionare ale serviciilor sociale Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Casa Copiilor” şi Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţie de risc „Casa Fluturaşilor”
 2.   Hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul D.A.S Roman
 3.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 37/02.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență
 4.   Hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 5.   Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unei suprafeţe de teren
 6.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 7.   Hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 8.   Hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
 9.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile
 10.   Hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile
 11.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri
 12.   Hotărâre privind soluționarea unei contestații
 13.   Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația “O șansă pentru fiecare”
 14.   Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 15.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 16.   Hotărâre privind vânzarea unui autoturism
 17.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, pe anul 2017
 18.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unor autospeciale
 19.  

  SUPLIMENTAR

   

 20.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 21.   Hotărâre privind aprobarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut
 22.   Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local
 23.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 24.   Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 25.   Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea TÂRGULUI "Magia Toamnei", din perioada 12-15 OCTOMBRIE 2017, în Piața Roman-Vodă
 26.   Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 89/2017 privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
 27.  

    Suplimentar la Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, pe anul 2017

   

    Informare cu privire la Raportul de Control și Decizia nr. 16/2017, emise de Curtea de Conturi a României în urma acțiunii de verificare "Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară" pe anul 2016

   

    Informare: Participare la Summit-ul Alianței Mondiale a Păcii Religiilor - ediția a III-a, 17-19 septembrie 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 2.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 3.   HCL privind completarea H.C.L. nr. 177/2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 4.   HCL privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec
 5.   HCL privind aprobarea concesionării unor terenuri
 6.   HCL privind aprobarea dezmembrării unui teren
 7.   HCL privind aprobarea vânzării unor imobile
 8.   HCL privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 9.   HCL privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 10.   HCL privind plata unor despăgubiri
 11.   HCL privind aprobarea asigurării unui transport gratuit
 12.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 13.   HCL privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
 14.   HCL privind aprobarea concesiunii unui spațiu medical
 15.   HCL privind darea în administrare a bunurilor imobile
 16.  

  SUPLIMENTAR

   

 17.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 18.   HCL privind aprobarea nomenclatorului stadal al municipiului Roman
 19.   HCL privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 20.   HCL privind preluarea în concesiune a unor terenuri
 21.  

    Expunere de motive suplimetar la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017 (pentru punctul 13)

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 132 DIN 25.07.2017 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN", COMPONENTA 8 - BLOC 33, STRADA ANTON PANN

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare şi a listei de investiţii a D.A.P.B.O. Roman pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 2.   HCL privind validarea unui mandat de consilier
 3.   HCL privind modificarea componenţei unei comisii
 4.   HCL privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 5.   HCL privind aprobarea vânzării unor imobile
 6.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 147 şi 148 din 26.07.2016
 7.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 8.   HCL privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale
 9.   HCL privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 10.   HCL privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 11.   HCL privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 12.   HCL privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război
 13.   HCL privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
 14.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 15.   HCL privind aprobarea nomenclatorului stadal al municipiului Roman
 16.   HCL privind aprobarea concesiunii unui spațiu medical
 17.   HCL privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 18.   HCL privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 19.   HCL privind modificarea tarifului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale şi similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman
 20.   HCL privind soluționarea unei contestații
 21.   HCL privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 22.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 23.   HCL privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și pe anul 2017
 24.   HCL privind aprobarea închirierii unui imobil
 25.   HCL privind plata unor despăgubiri
 26.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 27.   HCL privind aprobarea vânzării unor autoturisme
 28.  

  SUPLIMENTAR

   

 29.   HCL privind aprobarea unei staţii de transport rutier public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
 30.   HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului , serviciile publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local
 31.  

    Anexa nr.1 modificată, la HCL privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și pe anul 2017

   

    Anexa la HCL privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”

   

  SUPLIMENTAR 2

   

 32.   HCL privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2017, conform prevederilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general
 33.   HCL la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Roman la obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 34.   HCL privind majorarea tarifelor pentru concesionari si servicii funerare practicate in cimitirul Eternitatea

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman"; Componenta 8 - bloc 33, strada Anton Pann

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman"; Componenta 8 - bloc 33, strada Anton Pann

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobareaindicatorilor tehnico - economici şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 2.   HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 3.   HCL la proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în calitate de operator
 4.   HCL rectificarea bugetului local, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2.   HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 3.   HCL de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 4.   HCL privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 5.   HCL privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2017”, în perioada 28.07.2017 - 06.08.2017
 6.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 7.   HCL privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman pentru perioada 2017-2027
 8.   HCL privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea concesionării unui teren
 2.   HCL privind rectificarea bugetului local și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind mandatarea d-rei Sorina Monac în vederea negocierii şi semnării Contractului Colectiv de Munca şi ale actelor adiţionale la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Roman
 2.   HCL privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2017-2022
 3.   HCL privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 20 din 28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman
 4.   HCL privind aprobarea alipirii unor terenuri
 5.   HCL privind aprobarea concesionării unor terenuri
 6.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 7.   HCL privind completarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice şi a pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar Obor Roman
 8.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 9.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 10.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 11.   HCL rectificarea bugetului local, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 12.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 94/28.04.2017 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2016

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 2.   HCL privind validarea unui mandat de consilier
 3.   HCL privind modificarea componenţei unor comisii
 4.   HCL privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2016
 5.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 6.   HCL privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 7.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 8.   HCL privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2016
 9.  

  SUPLIMENTAR

   

 10.   HCL privind încheierea unui Acord de asociere
 11.   HCL privind rectificarea bugetului local și aprobarea listei de investiții la Direcția de Asistenţă Socială Roman pe anul 2017
 12.   HCL privind aprobarea dezmembrării unui teren

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2017
 2.   HCL privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 3.   HCL privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 4.   HCL privind aprobarea închirierii unui teren
 5.   HCL privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. în scopul realizării sensului giratoriu la intersecția bd. Nicolae Bălcescu cu Artera Roman Vest
 6.   HCL privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 254/22.12.2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 7.   HCL privind modificarea bugetului local pe anul 2017
 8.   HCL privind aprobarea închirieii unor căsuțe cu destinația de spaţiu comercial din incinta Complexului Sportiv şi de Agrement „MOLDOVA
 9.   HCL privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
 10.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 30/28.02.2017
 2.   HCL privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
 3.   HCL privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman
 4.   HCL privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu SC Municipal Locato Serv SA Roman
 5.   HCL privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman
 6.   HCL privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 7.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 8.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 25/25.03.2004 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții
 9.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 10.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor proprietate privată a municipiului Roman
 11.   HCL privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016
 12.   HCL privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2017 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 13.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 14.   HCL privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM” Roman
 15.   HCL privind aprobarea concesionării unor terenuri
 16.   HCL privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 17.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 18.   HCL privind aprobarea închirierii unui imobil
 19.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 103/31.07.2014 privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza Municipiului Roman
 20.   HCL privind aprobarea vânzării unui teren
 21.   HCL privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza legii nr. 350/2005
 22.   HCL privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman
 23.   HCL privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 24.   HCL privind completarea anexei 1 la HCL 219 din 19.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 25.   HCL privind aprobarea organizării FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE și încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
 26.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 27.   HCL privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri
 28.  

  SUPLIMENTAR

   

 29.   HCL privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 30.   HCL privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2017, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 31.   HCL privind înfiinţarea Serviciului Public „Grădina Zoologică Roman” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 32.   Informare Direcția de Asistență Socială

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a __managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2.   HCL privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop
 3.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman»
 4.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman»
 5.   HCL privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 6.  

  SUPLIMENTAR

   

 7.   HCL privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 2.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi
 3.   HCL privind aprobarea aplicării UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/ 2017
 4.   HCL privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)
 5.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 177/09.11.2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 6.   HCL privind punerea la dispoziție a două spații medicale în vederea funcționării centrelor de permanență
 7.   HCL privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 8.   HCL privind aprobarea alipirii unor terenuri
 9.   HCL privind aprobarea vânzării unor imobile
 10.   HCL privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 11.   HCL privind completarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea compensării
 12.   HCL privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 13.   HCL privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere
 14.   HCL privind modificarea Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin H.C.L. nr. 118/2009
 15.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 3/13.01.2011 privind aprobarea închirierii terenurilor agricole
 16.   HCL privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 229/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017
 17.   HCL privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacău
 18.   INFORMARE cu privire la raportul întocmit de Curtea de Conturi a României „Auditul performanţei achizițiilor publice în UAT Municipiul Roman”
 19.   Raport de activitate pe anul 2016 al Primarului Municipiului Roman, Laurenţiu Dan LEOREANU
 20.   Raport de activitate pentru perioada 2008 - 2016 al Primarului Municipiului Roman, Laurenţiu Dan LEOREANU
 21.  

  SUPLIMENTAR

   

 22.   HCL privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune
 23.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018
 2.   HCL privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 3.   HCL privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 4.   HCL privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 5.   HCL privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, Roman, judeţul Neamț”
 6.   HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul: „Modernizare ansamblu de străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
 7.   HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie: „Canalizare menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale şi canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale din Municipiul Roman, judeţul Neamţ”

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 2.   HCL privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local
 3.   HCL privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind modificarea componenței unor comisii
 4.   HCL privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 5.   HCL privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 6.   HCL privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 7.   HCL privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 8.   HCL privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman
 9.   HCL de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local
 10.   HCL privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 11.   HCL privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 238 din 17.11.2016 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectelor „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în perioada 17.12.2016-07.01.2017 și „PATINOARUL” în perioada 17.12.2016 - 28.02.2017
 12.   HCL privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman
 13.   HCL privind numirea ca agent de inundații a Şefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
 14.   HCL privind aprobarea modificării, prin act adițional, a unui contract de concesiune
 15.   HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia DN2(E85) cu strada Plopilor, Municipiul Roman”
 16.   HCL privind aprobarea tarifului pentru transportul deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din Municipiul Roman la Depozitul Conform Girov CORECTAT
 17.   HCL privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2017
 18.   Erată privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în materialele ședinței de Consiliu Local convocată pentru data de 26.01.2017
    Dispoziția privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Dispoziției nr. 77/20.01.2017 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară

 

 

Descărcare materiale de ședință  Dispoziţia Primarului Municipiului Roman

 

 1.   Informare încetare mandat primar
 2.   HCL privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016

 

 

Descărcare materiale de ședință