Proiecte cu finanţare europeană

 

  Proiectul „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF”


Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 - Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Parteneri în proiect: Municipiul Roman, Fundația Terra Mileniul III
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiective specifice:
OS1. Introducerea cadrului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice (CAF) la nivelul administrației Municipiului Roman, ca instrument utilizat pentru managementul total al calității.
OS2. Reproiectarea și recertificarea sistemului de management al calității conform noilor cerințe ale SR EN ISO 9001:2015
OS3. Formarea a 50 de persoane de la nivelul administrației Municipiului Roman în vederea creșterii nivelului de cunoștințe și abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea permanentă a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari

Activitățile proiectului sunt următoarele:
Activitatea nr.1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman;
Activitatea nr.2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;
Activitatea nr.3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de introducerea a sistemelor unitare de management al calității și a performanței;
Activitatea nr.4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri administrative, informare, publicitate și obiective orizontale.

Rezultatele proiectului:
1. Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de instrumente utilizate la managementul total al calității
2. Recertificarea Primăriei Municipiului Roman conform SR EN ISO 9001:2015
3. 50 de beneficiari a activităților de formare legate de OS 2.1

Valoare totală: 417 610,47 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 351 606,78 lei.
Data începerii proiectului: 30.08.2018
Perioada de implementare: 12 luni

  Proiectul “Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ!”Cod Smis 2014+: 107980 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul proiectului: Furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, educare pentru copiii, elevi, parinți/tutori, cadre didactice și personal de sprijin, pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate.

Durata de implementare a proiectului: 36 de luni
- data începerii: 11 aprilie 2018;
- data încheierii: 10 aprilie 2021

Valoare proiect: 8.098.168,90 lei.

  Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28”, Cod Smis: 111476 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B: Clădiri publice. Scopul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, Str. Smirodava Nr. 28, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon.

Perioadă implementare proiect: 30 iulie 2018 - 31 august 2021

Valoare proiect: 7.922.196,88 lei

  Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI”, Cod Smis: 118080 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Prin amenajarea parcului Zăvoi se urmărește îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea suprafeței degradate neutilizate.

Perioadă implementare proiect: 22 august 2018 - 30 noiembrie 2020

Valoare proiect: 4.295.562,76 lei

  Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 122424 (în curs de implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale. Scopul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe situat în str. Anton Pann, nr. 33 din municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon.

Perioadă implementare proiect: 12 octombrie 2017 - 11 octombrie 2019

Valoare proiect: 924.901,96 lei

  Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA”, Cod Smis: 122423 (în curs de implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Prin amenajarea parcului Jora se urmărește refuncţionalizarea suprafeței degradate neutilizate, în scopul ameliorării şi revitalizării mediului urban.

Perioadă implementare proiect: 20 octombrie 2017 - 19 octombrie 2019

Valoare proiect: 1.917.815,18 lei

  Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional Roman - Vodă - Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale, cod SMIS 53781 (finalizat, aflat în perioada de durabilitate) - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 3 -"Îmbunătăţirea infrastructurii sociale"; Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Perioadă implementare proiect: octombrie 2014 – septembrie 2016

Valoare proiect: 6.262.337,08 LEI

  "Proiectul "Şcoala după Şcoală - primul pas către succesul şcolar şi profesional" în vederea reducerii ratei de abandon şcolar timpuriu în rândul elevilor rromi din ciclul primar, prin creşterea accesului acestora la un proces educaţional de calitate. (FINALIZAT)

Aplicant Principal: Fundaţia Rromă "Education Fund România" (REF) – partener principal, şi Asociaţia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, partener regional.

Partener local: Primăria Roman

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European "Investeşte în oameni" (FSE), depus de către aplicantul principal în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii", A.P. 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii".

Proiectul a presupus 2 etape:

 1. Perioada de implementare – etapa pilot: 31 ianuarie 2011 – 31 august 2013
 2. Centrul educaţional "Şcoala după şcoală" s-a desfăşurat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 7 care, ulterior, a devenit Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" Roman, oferind pentru 30 de elevi beneficiari ai proiectului:

  • Organizarea şi dotarea Centrului cu: mobilier, echipamente IT, materiale educaţionale, rechizite;
  • Activităţi educaţionale extracuriculare și activităţi de stimulare a elevilor (burse, tabere, activităţi interculturale) cu 5 cadre didactice: 3 învăţători, un profesor de limba engleză şi un profesor TIC;
  • Asigurarea mesei calde acordată zilnic elevilor în cadrul Centrului "Şcoală după şcoală".

  Contribuţia financiară nerambursabilă: 202.416,20 lei. Bugetul întregului proiect din această etapă a fost controlat şi coordonat de aplicantul principal.

 3. Etapa de sustenabilitate (2 ani şcolari după finalizarea finanțării FSE, adică perioada septembrie 2013 - iunie 2015) în care Primăria Roman a asigurat susţinerea financiară a continuării Centrului, în colaborare cu Şcoala. Centrul "Școală după Școală" a fost mutat de la Școala de Artă "Sergiu Celibidache" la Școala Gimnazială "Costache Negri", structură a Colegiului Tehnic "Danubiana".
 4. Bugetul pentru perioada de sustenabilitate a proiectului: 185.712 lei

  Rezultatul principal al proiectului: sprijin pentru înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea unui centru "Şcoală după şcoală" pentru copiii rromi în scopul prevenirii abandonului şcolar, prin intermediul finanţării nerambursabile.

  "Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman" (finalizat, aflat în perioada de durabilitate) - "Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice" (Axa 4.2. - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde"). Prin realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice în municipiul Roman și zonele învecinate, se urmăreşte valorificarea resurselor regenerabile hidroenergetice. Amplasarea unei microhidrocentrale pe râul Moldova, asigură furnizarea de energie electrică necesară municipiului Roman. Acumularea va putea fi valorificată pentru agrement, aflându-se în apropierea oraşului.

Perioadă implementare proiect: decembrie 2011 – noiembrie 2014

Valoare proiect: 23.501.515,81 LEI

  "Creșterea consumului de fructe și legume proaspete în rândul grupurilor vulnerabile" (finalizat) - Proiect finanțat de Comisia Europeană, coordonat la nivel european de firma Ligaris/Babel și implementat în Roman de PRAIS Corporate Communications (coordonator national) alături de Primăria Municipiului Roman în calitate de coordonator local - și alți 10 parteneri locali.

Obiectivul general al proiectului având ca slogan "Mai mult gust, mai multă savoare" este promovarea și stimularea consumului de fructe și legume proaspete în rândul copiilor, persoanelor vârstnice și al femeilor însărcinate.

Perioada de implementare a proiectului:

 • Iulie 2012 - iunie 2013 – anul 1 (sesiuni de gătit) – Faza Pilot
 • Iulie 2013 – iunie 2014 – anul 2 (sesiuni de gătit) – Faza de Acțiune

  "Erasmus pentru reprezentanţii aleşi locali şi regionali" (finalizat) finanțat de Comisia Europeană – DG REGIO. Programul s-a adresat aleşilor locali (primari, viceprimari, consilieri locali) şi regionali, având scopul de a spori cunoştintele şi expertiza acestora în domeniul politicii europene de coeziune, prin participarea la activităţi transnaţionale de formare şi învăţare.

Perioadă implementare proiect: octombrie 2012 - iulie 2013

  "Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Roman - Zona de acţiune Centru - Favorit" (finalizat), care cuprinde 2 proiecte individuale:

 1. "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman – zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal Ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru Istoric Urban Ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă" (finalizat);
 2. Perioadă implementare proiect: decembrie 2010 – iulie 2011

  Valoare proiect: 202.981,79 LEI

   

 3. "Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman" (finalizat).
 4. Perioadă implementare proiect: decembrie 2010 – iunie 2013

  Valoare proiect: 23.898.931,38 LEI

 

Cele două proiecte sunt depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 1. - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Sub-domeniul: "Centre urbane"

  "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale din municipiul Roman" (finalizat) - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale".

Perioadă implementare proiect: octombrie 2010 – mai 2012

Valoare proiect: 2.227.281,85 lei

Locaţia Proiectului: Str. Speranţei nr. 11, Roman

  "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman" (finalizat) - Programul "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent", derulat prin Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului, finanţat conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea  Acordului – cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Perioadă implementare proiect: noiembrie 2009 – decembrie 2011

Valoare: 242.469,61 LEI

Locaţie: Str. Bogdan Dragoş nr. 91 (clădirea fostelor ateliere din cadrul Şcolii Nr. 7 Roman)

  "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii destinate Căminului pentru bătrâni în municipiul Roman" (finalizat), amenajat conform standardelor europene - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale".

Perioadă implementare proiect: aprilie 2010 – octombrie 2011

Valoare proiect: 2.709.476,19 lei

Locaţia Proiectului: Str. Ogoarelor, Roman

  "Parteneriat în proiectul "Corupţia ne priveşte pe toţi" (finalizat)

Primăria municipiului Roman a fost partener local cu Asociaţia "Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21" (APDD Agenda 21) pentru proiectul "Corupţia ne priveste pe toţi!", derulat de Asociaţia Agenda 21 în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în cadrul programului de finanţare al Uniunii Europene: "Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea rolului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei".

Proiectul a propus crearea unui model de parteneriat public-privat între instituţii/autorităţi publice locale şi societatea civilă în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei, prin diseminarea rezultatelor proiectului şi a exemplelor de bune practici în 16 instituţii şi autorităţi publice locale partenere din judeţele: Cluj, Dolj, Ilfov, Harghita, Neamţ şi din Municipiul Bucureşti.

Perioadă implementare proiect: martie 2010 - noiembrie 2010

  "Reabilitarea străzilor Păcii, Martir Cloşca, Alba Iulia" (finalizat)

Nr. de referinţă: PHARE 2006 / 018 – 147.01.01.01.01 / 01.173

Îmbunătăţirea accesului comunităţii de rromi  din municipiul Roman la un nivel decent de infrastructură locală prin modernizarea unor sectoare de străzi de categoria a IV-a cu trafic foarte uşor ce au legătură între ele şi deservesc accesul la proprietarii caselor.

Perioadă implementare proiect: decembrie 2008 – noiembrie 2009

Valoare proiect: 236.020,68 EURO