Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ROMAN METROPOLITAN"

Obiective generale:

a) apărarea şi respectarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale asociate, precum şi promovarea intereselor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman  Metropolitan”;

b) iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte menite să conducă la dezvoltarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, viitor pol de dezvoltare economică a judeţului;

c) constituirea şi atragerea de fonduri necesare activităţii Asociaţiei;

d) elaborarea de planuri şi strategii de dezvoltare;

e) amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional;

f) diminuarea dezechilibrelor create între centru şi zona limitrofă, promovate de dispersarea în planul structurii demografice, sociale şi economice;

g) diminuarea dezechilibrelor legate de transportul în comun;

h) finanţarea infrastructurii;

i) creşterea competitivităţii economice a localităţilor din asociaţie comparativ cu  regiunile învecinate;

j) dezvoltarea durabilă;

k) ameliorarea condiţiilor de mediu;

l) satisfacerea cererii de terenuri pentru investitori;

m) satisfacerea cererii de locuinţe a populaţiei;

n) fonduri bugetare mai mari pentru localităţile cu venituri mici;

o) creşterea atractivităţii zonei pentru investitori;

p) îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport;

r) crearea de locuri de muncă prin atragerea investitorilor;

s) creşterea nivelului de trai şi a populaţiei;

t) dezvoltarea regională şi investiţii în infrastructură;

u) extinderea reţelelor de utilităţi;

v) accesarea fondurilor UE post aderare;

x) dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale .

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. În domeniul îmbunătăţirii infrastructurii publice regionale şi locale:

a) Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale asociate;

b) Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate, sociale şi de siguranţă publică;

c) Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale;

d) Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice;

 

2. În domeniul dezvoltării sectorului IMM şi a liberei iniţiative:

a) Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri;

b) Identificarea priorităţilor de dezvoltare şi alocare eficientă a resurselor de orice natură, pe baza elaborării de programe de dezvoltare, prin parteneriate economico-sociale între autorităţile publice ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, asociaţii de IMM, camere de comerţ şi industrie, centre de consultanţă şi training, la nivel central, regional şi local.

 

3. În domeniul promovării potenţialului turistic:

a) Declanşarea unor acţiuni promoţionale de amploare prin includerea ofertei turistice a unităţilor administrativ-teritoriale asociate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” în cataloagele marilor firme tour-operatoare;

b) Realizarea unor relaţii de colaborare eficiente între autorităţile administraţiei publice ce reprezintă unităţile administrativ-teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” şi principalele organizaţii de turism din România cu organizaţii din Uniunea Europeană.

c) Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural;

d) Valorificarea resurselor turistice naturale în contextul unei dezvoltări durabile;

e) Creşterea calităţii serviciilor de cazare şi agrement.

 

4. În domeniul protecţiei mediului:

a) Elaborarea de proiecte în vederea minimizării efectelor nocive asupra mediului, promovate de agenţii economici a căror activitate crează un impact deosebit asupra mediului şi care prezintă un grad sporit de risc la poluări accidentale.

b) Promovarea de acţiuni cu efecte în asigurarea unor resurse de apă de bună calitate pentru populaţie şi a necesarului pentru activitatea economică, eficientizarea sistemului de alarmare şi avertizare a populaţiei pentru situaţii de risc, acordare de sprijin logistic în declanşarea unui proces investiţional pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase.

c) Elaborarea şi implementarea proiectelor de sporirea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie prin realizarea de sisteme informaţionale eficiente, care să poată răspunde în timp real unor situaţii de urgenţă.

 

5. În domeniul combaterii sărăciei şi a şomajului:

a) Elaborarea unor programe de reconversie profesională, pe baza prognozelor privind modificările structurale ce au şi vor avea loc în economia naţională, avându-se în vedere cu predilecţie, sporirea şanselor de integrare pe piaţa muncii a grupurilor marginalizate, a tinerilor şi femeilor.

 

6. În domeniul socio-educaţional:

a) Elaborarea de proiecte având ca scop relansarea educaţiei în mediul rural;

b) Informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, stimularea mobilităţii forţei de muncă;

c) Implementarea unor proiecte specifice pentru persoane cu nevoi speciale, membrii ai unor grupuri minoritare, alte grupuri de persoane marginalizate, etc.

 

7. În domeniul culturii şi cultelor:

Crearea de parteneriate cu alte autorităţi publice locale, cu alte asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu structurile societăţii civile, cu instituţii de culte, cu O.N.G.-uri, cu organizaţii profesionale ale creatorilor de artă şi artiştilor interpreţi.

 

8. În domeniul dezvoltării durabile:

a) Dezvoltarea durabilă a comunităţilor ce au ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local şi care pun accent pe resursele locale, structurate în patru categorii: capital uman, fizic, natural şi social.

b) Sprijinirea regenerării urbane;