Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ROMAN METROPOLITAN"

 

Persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, cu caracter neguvernamental, nepatrimonial, nonprofit, autonomă, constituită în baza prevederilor O.G. nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

 

Scop, obiect de activitate, activităţi:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” a fost constituită în scopul dezvoltării infrastructurilor şi realizării obiectivelor de interes comun, creării şi spijinirii unor parteneriate durabile între autorităţile administrative autonome din judeţul Neamţ şi intituţiilor publice cu societatea civilă, angajarea în acţiuni de implementare a strategiilor de dezvoltare, construcţie instituţională, etc.

 Obiectivele şi activităţile asociaţiei cu privire la îndeplinirea scopului propus, sunt următoarele: